انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و پیمانکاران صنعت مخابرات