مدیریت فناوری اطلاعات IT

مدیریت کنترل پروژه با رویکرد PMBOK

مدیریت استراتژیک عملیاتی

مبانی مهارتی مدیریت

متدلوژی کاربردی در فرایند های مهندسی و غیر مهندسی

مهارت های ویژه کارکنان و مدیران

مبانی تصمیم گیری سازمانی

سازمانهای بین المللی و رگولاتوری

CTآشنایی با قوانین حوزه

ICTآشنایی با فناوری های نوین حوزه

بازار های پستی

کیفیت خدمات پستی

ICTتنظیم مقررات اقتصادی بخش

ITILدوره های معماری سازمانی

TOGAFدوره های معماری سازمانی

فهرست