معرفی خدمات فنی اتحادیه

با توجه به کمبودهای موجود و نیاز به خدمات فنی در زمینه ‎های طراحی و نظارت سيستم‌های مخابراتی که قبلاً توسط مشاوران خارجی انجام می‎گرفت، اتحادیه مپتا  برخی مدیران موفق  کشور تأسیس و متعاقب آن مورد تأييد قرار گرفته و حائز صلاحیت ‎رسمی شد.

اتحادیه مپتا و شرکت های عضو آن به عنوان مشاور طراحی سيستم‌های مخابراتی در کشور و  در این راه، تاکنون بیش از 100 پروژه در زمینه طراحی و نظارت سيستم‌های مخابراتی در بخش‎های مختلف صنعت به انجام رسانیده است.

این مشاور با مشخصات ویژه و خاص خود که در ادامه به تشریح بیان گردیده است، از سایر مشاوران متمایز گردیده و نقش بسزایی در جهت پیشرفت بخش مخابراتی کشور ایفا مینماید.

فهرست