مشاوره مدیریتی چیست و چرا از مشاور استفاده کنیم؟

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖفرآیندی اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ.

همچنین مشاوره مدیریت عموما شامل تعیین و ترکیب بهترین تجارب، تکنیک های تحلیلی،مدیریت تغییر و تحول، پیاده سازی تکنولوژی، توسعه استراتژی و مهارت های مربی گریاست. یکی از مهمترین ویژگی های مشاوره مدیریت کمک کردن به شرکت ها برای بهبود عملکرد عملیاتی و در نتیجه عملکرد مالی آنها بر اساس تحلیل مسایل روزکسب و کارمی باشد.

انواع مدل های مشاوره مدیریتی:

بنابر مقتضیات سازمان و مدیران آن سه رویکرد مشاوره ای وجود دارد که تفاوت اصلی آنها مالکیت مساله سازمانی می باشد. در واقع اینکه مدیران شرکت یامشاور مدیریتیصاحب مساله و مشکل سازمان باشند، باعث رویکردهای مختلفی درمشاوره مدیریت می شود. صاحب مساله یا مشکل بودن به چه معناست؟ یعنی اینکه مساله، مشکل یا عارضه ای که گریبان سازمان را گرفته است را چه کسی تشخیص بدهد. مدیران شرکت یا مشاور؟

فهرست