کمیسیون رتبه بندی

اهداف و شرح وظایف کمیسیون رتبه بندی

 

در راستای اجرای تعهدات اساسنامه اتحادیه وفق ماده 6-52  ” تدوین نظام نامه جامع رتبه بندی ” یکی از وظایف محوله سازمانی ( که تا شروع این کمیسیون مغفول مانده و بصورت پراکنده مورد بحث و بررسی در جلسات هیات مدیره قرار داشته ) رتبه بندی اعضای اتحادیه می باشد. نهایتا در جلسه شماره 100  مورخه 31/03/1399 هیات مدیره اتحادیه تشکیل کمیسیون رتبه بندی مورد تائید و تصویب قرار گرفت و بموقع اجرا گذاشته شد .

اهداف طرح رتبه بندی :

تهیه بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های عضو به همراه حوزه های فعالیت و رتبه احراز شده در همان حوزه می باشد . بدیهی است شرکت های فعال و تعیین میزان صلاحیت آن ها با توجه به تجربه و تخصص در امور مختلف بویژه در بخش صادرات یکی از اهداف دیگری است که در این طرح دنبال می‌شود .

این طرح در 5 حوزه فعالیت زیر و در صنعت مخابرات با ارزیابی در 4 سطح کلی به اجرا گذاشته می شود.

حوزه های فعالیت عبارتند از :

1 ) ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی و مشاوران

2 ) پیمانکاران

3 ) اپراتورها و سرویس دهندگان

4 ) تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار

5 ) تجاری

 

سطوح کلی ارزیابی :

1 ) حرفه ای                  A

2 ) فعال                         B

3 ) مبتدی                       C

4 ) درحال شکل گیری    D

لازم به توضیح است به منظور ارزیابی دقیق تر، هر کدام از سطوح کلی فوق به 4 زیر شاخه تقسیم شده که نتیجتا تقسیم نمرات با ماخذ 100 به شکل جدول زیر می باشد :

 

 

رتبه A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
امتیاز 93.76 100.00 87.51 93.75 81.26 87.50 75.01 81.25 68.76 75.00 62.51 68.75 56.26 62.50 50.01  56.25 43.76  50.00 37.51 43.75 31.26 37.50  25.01 31.25 18.76 25.00 12.51 18.75 06.26 –  12.50 00.00   06.25

 

 

 

شرح وظائف کمیسیون رتبه بندی :

  • ترکیب اعضا این کمیسیون بنا به تصویب جلسه هیات مدیره اتحادیه شماره 100 مورخه 31/03/1399 هیات مدیره اتحادیه با توجه به اهمیت ویژه آن، کلیه اعضا هیات مدیره و بازرسین خواهند بود که از مابین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر کمیسیون بمدت یکسال انتخاب و معرفی خواهند کرد .
  • کمیسیون موظف به تشکیل جلسات منظم ماهیانه خواهد بود و در صورت ضرورت و با تائید اعضا، جلسات ویژه و اضافی نیز هماهنگ و برگزار میگردد . نتیجه و صورتجلسات این نشست ها طی گزارشی می بایست به دبیرخانه اتحادیه ارسال و در سامانه اتحادیه بارگذاری شود.
  • اصلی ترین وظیفه اولیه کمیسیون تهیه دستورالعمل یا نظام نامه جامع رتبه بندی خواهد بود. این دستورالعمل می باید ابتدا به تائید کمیسیون رتبه بندی رسیده و در هیات مدیره نیزمورد تصویب قرار گیرد . این دستورالعمل با نظر اجماع و در صورت نیاز می تواند بطور سالانه بازنگری و تائید مجدد شود .
  • دستورالعمل فوق و اطلاعیه های این کمیسیون می باید به نحوی در سایت اتحادیه یا گروه ها به آگاهی اعضا رسانده شود .
  • دوره های ارزیابی سالانه خواهد بود و در شروع هر دوره، نسخ جدید دستورالعمل، چگونگی نحوه ارسال و تکمیل مدارک با فرمت های اطلاعاتی مورد نظر کمیسیون به اعضا اطلاع رسانی خواهد شد .
  • کمیسیون با توجه به درخواست ها و بررسی مدارک ارسالی از طرف اعضا، رتبه بندی شرکت ها را در حوزه درخواستی انجام و طی صورتجلسه‌ای با امضا رئیس و دبیر کمیسیون رتبه بندی و دبیر هیات مدیره به همراه کلیه مدارک در سوابق اتحادیه ضبط و نسبت به صدور گواهینامه به مدت یکسال از تاریخ صدور اقدام می نماید .
  • گزارش دوره ای رتبه بندی نیز به وزارت صمت پیرو نامه و درخواست این وزارت به شماره 75097/60 مورخه 25/03/1399 ارسال خواهد شد.

 

جهت دریافت دستورالعمل رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران کلیک کنید

مدارک‌ و فرمت مورد نیاز جهت رتبه بندی

لطفا کلیک کنید

فهرست