کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت

اهداف و شرح وظایف کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

 در راستای تحقق اهداف اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و به منظور مشارکت در تصمیم سازی نهادهای ذی مدخل در حوزه ارتباطات ثابت کشور، کمیسیون تخصصی ارتباطات ثابت اتحادیه بر اساس مفاد فصل دوم اساسنامه اتحادیه، به شرح ذیل تشکیل گردید:

ماده ۱: تعاريف

اتحادیه: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

هیئت مدیره: هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

دبیرخانه: دبیرخانه اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

کمیسیون: کمیسیون تخصصی ارتباطات ثابت اتحادیه

ماده ۲: اهداف تشکیل کمیسیون

کمیسیون ارتباطات ثابت بازوی فکری و کارشناسی اتحادیه در حوزه ارتباطات ثابت محسوب گردیده و در تصمیم سازی، کارشناسی، انجام فعالیت های پژوهشی، بررسی مسائل تقنینی، آسیب شناسی توسعه ارتباطات ثابت کشور، ارائه مشاوره، تعامل با نهادهای عمومی ذی مدخل در حوزه فعالیت صنعت ارتباطات ثابت مشارکت و نظرات خود را جهت تصمیم گیری از سوی هیئت مدیره اتحادیه، به هیئت مدیره اتحادیه ارائه خواهد نمود.

ماده 3: زیرمجموعه های کمیسیون

کمیسیون تخصصی ارتباطات ثابت می تواند برای کمک به اهداف کوتاه مدت و رسیدگی به موضوعات مقطعی با تصویب کمیسیون و تایید هیئت مدیره اتحادیه نسبت به تشکیل کارگروه های مشورتی به عنوان زیر مجموعه خود، برای مدت معین اقدام نماید. در این صورت افراد یا خبرگان مورد نظر برای عضویت در این کارگروه، پس از تصویب کمیسیون و تایید هیئت مدیره اتحادیه معرفی می گردند.

ماده 4: شرایط اختصاصی عضویت در کمیسیون

اعضای کمیسیون تخصصی ارتباطات ثابت را دارندگان انواع پروانه خدمات ارتباطی ثابت مستقل از نوع فن آوری صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مشتمل بر FCP ، Servco  و FWA  تشکیل می دهند. اعضای کمیسیون حداقل 7 نفر عضو اصلی و صاحب رای می باشند که از بین صاحبان امضا یا نمایندگان قانونی معرفی شده توسط اشخاص حقوقی واجد شرایط عضویت در کمیسیون انتخاب می شوند. تعداد اعضای اصلی کمیسیون با تصویب کمیسیون و تایید هیئت مدیره با رعایت شرایط اختصاصی عضویت در این کمیسیون قابل افزایش می باشد.

ماده 5: انتخاب اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون ارتباطات ثابت با حکم رئیس هیئت مدیره اتحادیه و پس از فرایند انتخاب شورا تعیین خواهند گردید و در اولین جلسه که با حضور رئیس و دبیر اتحادیه برگزار می شود، یک نفر از بین خود به‌ عنوان دبیر کمیسیون برای اداره جلسه، تنظیم صورتجلسه و وقت جلسات و ارسال دعوت‌نامه و انعکاس نقطه نظرات کمیسیون تعیین می کنند.

تبصره: دوره فعالیت اعضای کمیسیون دست کم به مدت یک سال و تا ۳ ماه پس از اتمام دوره و انتخاب هیات مدیره جدید می‌تواند ادامه داشته باشد و تداوم فعالیت آن برای بیش از مدت یک سال مشروط به برگزاری انتخاب مجدد اعضای کمیسیون می باشد.

ماده 6: تعداد جلسات کمیسیون

تعداد جلسات هر کمیسیون حداقل 6 جلسه در هر فصل می باشد و نسخ صورتجلسات آن باید برای دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد. جلسات به صورت مجازی نیز می تواند برگزار شود ولیکن تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به دبیرخانه از الزامات محسوب می شود.

ماده 7: غیبت در جلسات کمیسیون

چنانچه اعضای کمیسیون ها سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات کمیسیون ها غیبت غیر موجه داشته باشند، عضویت آنها در کمیسیون ارتباطات ثابت لغو می گردد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت با کمیسیون و بر اساس آرای اکثریت نسبی حاضرین در جلسه می باشد.

فهرست