جوایز قرعه کشی

به سه نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ذیل تقدیم میگردد :
1. شرکت رایگان در اولین سمینار بین المللی اتحادیه مپتا
2. عضویت رایگان نشریه اتحادیه
3.تقدیرنامه و اهدای یادبود از طرف اتحادیه مپتا
4. شرکت رایگان در یک دوره آموزشی به انتخاب برگزیده

 • حقیقیحقوقی
 • خانمآقا
 • تا 25 سال25 تا 35 سال35 تا 45 سال45 تا 55 سال55 سال به بالا
 • دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکتری
 • 5 سال و کمتر6 تا 10 سال11 تا 15 سال16 تا 20 سال21 سال و بالاتر
 • بخش خصوصیبخش دولتیبخش نیمه دولتی / نیمه خصوصیخود اشتغالی
 • بخش آموزش

 • فارسیانگلیسیدو زبانه
 • چالشهای صنعت ICT

 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • سروشایتاآی گپگپبلهنیاز به پیام رسانهای کارآمدتر
 • آشنایی با اتحادیه

 • عضو اتحادیه هستم و شناخت کاملی از اهداف ، ماموریت ها، برنامه ها و کارگروههای تخصصی اتحادیه دارم.عضو اتحادیه هستم ولی نیاز به اطلاعات بیشتری دارم.عضو اتحادیه نیستم ولی اتحادیه را می شناسم.عضو اتحادیه نیستم وشناختی هم ندارم.
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
 • خیلی زیادزیادمتوسطکمغیر ضروری
فهرست