جعبه آیکون

[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”star” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”default” color=”secondary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”default” color=”contrast” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”default” color=”light” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible” size=”small”]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”secondary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”contrast” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”light” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible” size=”small”]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”secondary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”contrast” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”star” type=”circle” color=”light” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator]

رنگ سفارشی نامحدود

[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”check-square” type=”default” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#ef5350″ icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”arrows” type=”default” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#8bc34a” icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”lock” type=”default” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#9c27b0″ icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”globe” type=”default” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_color=”#2196f3″ icon_style=”default” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible” size=”small”]
[vc_iconbox icon=”whatsapp” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#69db43″ bg_color=”#69db43″ icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”cube” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” icon_color=”#8224e3″ bg_color=”#ffbd23″ icon_style=”circle_outlined” external=”” title=”وردپرس یار”][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”ship” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_color=”#1e73be” bg_color=”#1e73be” icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”subway” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#ffbd23″ bg_color=”#dd3333″ icon_style=”circle_outlined” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible” size=”small”]
[vc_iconbox icon=”diamond” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#ffffff” bg_color=”#00bcd4″ icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”gear” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#fff1c4″ bg_color=”#009688″ icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”comments” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#5c6bc0″ bg_color=”#ffd54f” icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”cloud” type=”circle” color=”custom” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_color=”#c5e1a5″ bg_color=”#455a64″ icon_style=”circle_solid” external=””][/vc_iconbox]
[vc_separator]

جعبه آیکون

[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”tree” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”lock” type=”circle” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”circle_outlined” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”check-square” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار ” icon_style=”circle_solid” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”briefcase” type=”default” color=”primary” iconpos=”left” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”search” type=”circle” color=”primary” iconpos=”left” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”circle_outlined” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”shopping-cart” type=”default” color=”primary” iconpos=”left” size=”medium” title=”وردپرس یار” icon_style=”circle_solid” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_separator]

جعبه آیکون

[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”birthday-cake” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”tiny” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”birthday-cake” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”small” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”birthday-cake” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”medium” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_separator type=”invisible”]
[vc_iconbox icon=”birthday-cake” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”big” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
[vc_iconbox icon=”birthday-cake” type=”default” color=”primary” iconpos=”top” size=”huge” title=”وردپرس یار” link=”#” icon_style=”default” external=””]لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد [/vc_iconbox]
فهرست