اعضای هیئت مدیره

آقای دکتر داود ادیب

رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس سادینا آبائی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر اسمعیل ثنایی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس فریبرز نژاد دادگر

دبیر

آقای مهندس صابر فیضی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات

آقای مهندس علیرضا شیرانی

خزانه دار

آقای دکتر محمد مقیم نژاد

عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات

اعضای علی البدل هیات مدیره

آقای دکتر کوروش منتظری

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای مهندس فرهاد کرم زاده

عضو علی البدل هیات مدیره

بازرسین

خانم مهندس پریسا حصاری

بازرس اصلی

آقای دکتر مجید ذوقی

بازرس علی البدل
فهرست