دکتر داود ادیب 

رئیس  هیئت مدیره اتحادیه مپتا

مهندس علی آزاد پور

عضو هیئت مدیره اتحادیه مپتا

 دکتر اسماعیل ثنایی

نایب رئیس  هیئت مدیره اتحادیه مپتا

مهندس زنوزی راد

دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه مپتا

  مهندس محمدمیرزائی منش

خزانه دار و عضو  هیئت مدیره اتحادیه مپتا

فهرست